โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับ รองการปฏิบัติราชการของสำนักงานความ หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ รอบ 9 เดือน
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับ รองการปฏิบัติราชการของสำนักงานความ หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ รอบ 6 เดือน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3562/2552 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2553

สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดจากลิงค์ได้ด้านใน

ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814