โครงการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน
คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3561/2552 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติงานโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553 

สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์ด้านใน

แบบ ว1-ช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน

สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์ด้านใน

ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814