เอกสารเผยแพร่
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูก บำรุง อนุร้กษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้

ระเบียบแบ่งปัน CCr

ท่องเที่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพบนผืนป่าท่าปอมคลองสองน้ำ ป่าคลองกาโหรด และป่าคลองหิน จังหวัดกระบี่

อ่านหนังสือออนไลน์
หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกาโหรด และป่าคลองหิน จังหวัดกระบี่
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่าง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ความหลากหลายทางชีวภาพกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี…

ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าใกล้เมือง จังหวัดลำพูน

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน…

ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างป่า สร้างน้ำ สร้างรายได้ให้ชุมชน จังหวัดเชียงราย

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย….

ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814