เอกสารเผยแพร่
คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพืช

ดาวน์โหลดเอกสาร…

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าอย่างยั่งยืน

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

กรมป่าไม้กับงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ กรมป่าไม้กับงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงบทบาท แนวคิด และกระบวนการทำงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกรมป่าไม้…

ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าหลังสัมปทานทำไม้

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลกระทบต่อเนื่องของการทำลายป่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพในอาเซียน

เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เรื่อง ผลของการทำลายป่าต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อเนื่องต่อสิ่งแวดล้อมและผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814