เอกสารเผยแพร่
ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชุมชน จังหวัดพะเยา

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา….

คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสัตว์

>>ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านแมลง

ดาวน์โหลดเอกสาร…

คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพืช

ดาวน์โหลดเอกสาร…

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าอย่างยั่งยืน

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814