ข่าวกิจกรรม
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐาน ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6

วันที่ 7-19 มิถุนายน 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย…..

กรมป่าไม้ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทาง ชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด”

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำ ฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 5

วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) และอาสาสมัครชุมชน…….

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำ ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4

วันที่ 18-30 เมษายน 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) และอาสาสมัครชุมชนจาก 4 หมู่บ้าน…….

งาน BIOFIN DAY

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมงาน BIOFIN DAY……..

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814