ข่าวกิจกรรม
การลงพื้นที่ประสานงานและเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 12-24 กันยายน 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ…

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐาน ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อขอ ข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางในการคัดเลือก พื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลฯ ปี 2562

วันที่ 3-8 กันยายน 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ …

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อประสานงานและเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2562

วันที่ 21-26 สิงหาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย
ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายฯและคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่….

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 7

วันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย
นางสุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายฯ และคณะทำงาน ร่วมกับ….

นิทรรศการงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตชุมชน ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา”

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814