ข่าวกิจกรรม
นิทรรศการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้…

การลงพื้นที่เพื่อประสานงานและเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายฯ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี…

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 7

วันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ และคณะทำงาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน ….

การลงพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมสะท้อนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพคืนแก่ชุมชน และปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าการพึ่งพิงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 16-26 กรกฏาคม 2561 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมสะท้อนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพคืนแก่ชุมชน

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6

วันที่ 13-22 มิถุนายน 2561 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ แม่สาร) และอาสาสมัครชุมชน เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ…

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814