ข่าวกิจกรรม
นิทรรศการงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตชุมชน ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา”

งานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความ หลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ดร. สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นายเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1 (แม่กะสี) เจ้าหน้าที่จากส่วนความหลากหลายฯ…..

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐาน ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6

วันที่ 7-19 มิถุนายน 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย…..

กรมป่าไม้ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทาง ชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด”

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำ ฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 5

วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) และอาสาสมัครชุมชน…….

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814