วิดีโอกิจกรรม
วีดิทัศน์งานเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2557

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้จัดงานเสริมสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2557 ณ โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

วีดิทัศน์งานอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ ปี 2557

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้จัดงานอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยเจริญ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ปฏิบัติการฟื้นฟูลุ่มน้ำแม่คำมี
วิจัยสร้างป่ากับกรมป่าไม้ ตอนที่ 4 เปิดประตูสู่ห้องเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ให้สัมภาษณ์ในรายการเก้าทับเก้าบอกเล่าข่าวดี
ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814