วิดีโอกิจกรรม
วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปี2554
วีดิทัศน์การใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ จ.น่าน
วีดิทัศน์แนะนำพื้นที่ดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์ฯ ปี2554
วีดิทัศน์เทศกาลอาหารจากมันป่าและกลอย ที่ภูคำบก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 26 ตุลาคม 2553 greentv ได้สัมภาษณ์ ดร. สุรางค์ เธียรหิรัญ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 10 ณ. เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814