เรื่องเล่าจากพื้นที่
ฤดูกาลอาหารมากมาย ผีเสื้อมากมี

บทความจากจังหวัดพะเยา ฉบับที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา…

อาหารกลางดง

บทความจากจังหวัดพะเยา ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ “อาหารจากป่า”

ดอกกล้วยไม้บาน…ในป่าผลัดใบ

บทความจากจังหวัดพะเยา ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ“ดอกกล้วยไม้ป่า”

ฝนลง…ป่าชื้น…แมลงโผบินออกจากดิน

บทความจากจังหวัดพะเยา ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงต่างๆ..

งานความหลากหลายทางชีวภาพ เชื่อมสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กับชุมชนรอบป่า

บทความจากจังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่และชุมชนรอบป่า…

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814