หนังสือเวียน
ประกาศ แจ้งปรับปรุงเว็บไซต์

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2907/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ยกเลิกการจัดตั้งสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ลงวันที่ 8 กันยายน 2554

สรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความ คิดเห็นโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ของประเทศ

สำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศที่ ทส 1603.2/492 จากกรมป่าไม้ เรื่องสรุปผลการประชุมสัมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814