วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดแต่งต้นไม้ในเมือง ครั้งที่ 1

……….กรมป่าไม้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มอบหมายให้นายขวัญชัย เจริญกรุง ผู้อำนวยการส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดแต่งต้นไม้ในเมือง ซึ่งจัดโดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.45 น. ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี

……….ในครั้งนี้นายขวัญชัย เจริญกรุง ทำการบรรยายและแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่องการศัลยกรรมและบำรุงรักษาต้นไม้ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครผู้ปฏิบัติงานด้านการตัดแต่งต้นไม้ในเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน

ภาพบรรยากาศการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]