วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดแต่งต้นไม้ในเมือง ครั้งที่ 5
……….กรมป่าไม้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้มอบหมายให้ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดแต่งต้นไม้ในเมือง ซึ่งจัดโดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเรือนกระจก อุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพมหานคร
……….ในครั้งนี้นายขวัญชัย เจริญกรุง ผู้อำนวยการส่วนฯ มอบหมายให้นางสาวนภาลัย เสมอใจ ทำการบรรยายและแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่องการศัลยกรรมและบำรุงรักษาต้นไม้ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครผู้ปฏิบัติงานด้านการตัดแต่งต้นไม้ในเมือง ร่วมกับนายปิติ  กาลธิยานันท์นางสาวอินทิรา พันธาสุนายเจนวิชญ์พฤฑฒิกุล นายอุทัย ขวัญไพโรจน์กิจ นางสาวปนัดดา ฤทธิ์น้อย เจ้าหน้าที่จากส่วนวิจัยความหลากหลายฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 60 คน

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]