การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่3

………..วันที่ 15-21 มีนาคม พ.ศ.2563 ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ มอบหมายให้นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และคณะทำงาน ลงสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน เขตท่าปอมคลองสองน้ำ หมู่2 บ้านหนองจิก ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ร่วมกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12 สาขากระบี่ เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน เส้นทางเขาน้อย พร้อมวางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าพรุ จำนวน 1 แปลง และป่าดิบชื้น จำนวน 1 แปลง รวมทั้งเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

………..โดยมีนายขวัญชัย เจริญกรุง ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ร่วมเดินสำรวจตามเส้นทาง พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในครั้งนี้ด้วย

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]