ต้อนรับอาจารย์เข้านิเทศก์การฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
……….วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รศ.ดร.อำมร อินทร์สังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าพบ นายขวัญชัย เจริญกรุง ผู้อำนวยการส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เพื่อนิเทศก์การฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ราย ดังนี้
……….1. นางสาวนภาสิริ ผลิเจริญสุข
……….2. นางสาวเบญจวรรณ บัณฑิตยนาถ
……….3. นายพงศกร นาคนิลทอง
……….ซึ่งทางส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดทำ onepage เผยแพร่ความรู้ด้านแมลง การจัดกล่องแมลง การจำแนกแมลง การตัดต่อภาพแมลง และการฝึกการถ่ายภาพ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคตให้กับน้อง ๆ

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]