การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่4
……….วันที่ 13-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายขวัญชัย เจริญกรุง ผู้อำนวยการส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ และคณะทำงาน เดินทางลงพื้นที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทำกิจกรรมสะท้อนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพคืนแก่ชุมชนบ้านน้ำราด
……….จากนั้นมอบหมายให้นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน เขตท่าปอมคลองสองน้ำ หมู่ 2 บ้านหนองจิก ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ร่วมกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน เส้นทางเขาน้อยฝั่งซ้าย พร้อมวางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าดิบ จำนวน 2 แปลง รวมทั้งเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]