การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5
……….วันที่ 13-21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ มอบหมายให้นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน เขตท่าปอมคลองสองน้ำ หมู่ 2 บ้านหนองจิก ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ร่วมกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน เส้นทางคลองท่าปอม พร้อมวางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าชายเลน จำนวน 2 แปลง รวมทั้งเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
……….ในครั้งนี้ยังมีการถ่ายทำวิดีทัศน์เกี่ยวกับความรู้สึกจากการทำงานร่วมกันของส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ที่เข้าสำรวจร่วมกันอีกด้วย

คณะทำงาน

.

การสำรวจด้านพืช

.

การวางแปลงสำรวจสังคมพืช

.

การสำรวจด้านสัตว์

.

การสำรวจด้านแมลง

.

การสำรวจด้านเห็ดรา

.

การสำรวจด้านไลเคน

.

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

.

ชนิดพันธุ์ที่สำรวจพบ

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]