ต้อนรับอาจารย์เข้านิเทศการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

……….วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ดร.วันทนา ลีบ่อน้อย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้เข้าพบ นายขวัญชัย เจริญกรุง ผู้อำนวยการส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เพื่อนิเทศก์การฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 2 ราย ดังนี้

……….1. นางสาวฐิติมา ปาลพันธ์

……….2. นายณัฐวัฒน์ เนื่องจากจุ๊ย

……….ซึ่งทางส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดทำ onepage เผยแพร่ความรู้ด้านแมลง การจำแนกแมลง การตัดต่อภาพแมลง และการฝึกการถ่ายภาพ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคตให้กับน้อง ๆ

บรรยากาศนิเทศก์การฝึกงานของนักศึกษา

บรรยากาศการฝึกงาน

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]