การลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 และสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]