ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับ รองการปฏิบัติราชการของสำนักงานความ หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ รอบ 9 เดือน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานความ หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ รอบ 6 เดือน ซึ่งผลการปฏิบัติราชการนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 4 มิติด้วยกัน ดังนี้ :

1.) มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประกอบไปด้วย

1.1.)  ระดับความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ที่ชุมชน ดำเนินการพัฒนาหรือเพิ่มขึ้นโดยใช้ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

1.2.)  องค์ความรู้จากงานวิจัยในพื้นที่ป่าไม้

1.3.) ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้

2.) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบไปด้วย

2.1) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

3.) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประกอบไปด้วย

3.1 ) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

3.2 ) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

4.)  มิติด้านพัฒนาองค์การ ประกอบไปด้วย

4.1 ) ร้อยละเฉลี่ยนถ่วงน้ำหนักความสำเร็จจากผลสัมฤิทธิ์ของการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

.PDF ::  ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]