การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ในท้องที่จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ 21-25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]