คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2553

เอกสารคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2553 ซึ่งประกอบไปด้วย

 • ใบสำคัญค่าประเภทที่ 1
 • ใบสำคัญค่าประเภทที่ 2
 • หน้างบใบสำคัญ
 • รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบตรวจรับพัสดุ / งานจ้าง
 • ใบเสนอราคาและใบส่งของ
 • ใบบันทึกข้อความ
 • สัญญาการยืมเงิน
 • รายงานการส่งใช้เงินยืม
 • ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

.Doc ::  ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]