ผลไม้ป่า

ฉบับที่ 1 มกราคม 2554 พื้นที่ป่าดงเซ  จังหวัอุบลราชธานี

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

ป่าริมลำเซบายเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลเป็นต้นกำเนิดในบริเวณรอยต่อของจังหวัดยโสธร สกลนคร  มุกดาหาร  เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำและป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรหลากหลายทางธรรมชาติ พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ผลไม้ที่กินได้ตลอดฤดูกาลเช่น  ตากวาง  ลำดวน หมากเม่า หมากบก และหมากเบน  ป่าแห่งนี้เปรียบเสมือนตู้กับข้าวของชาวบ้าน เป็นป่าที่อยู่ท่ามกลางลุ่มน้ำลำเซบาย ที่ชาวบ้านยังอนุรักษ์และรักษาป่าไม้ให้สืบต่อคนรุ่นหลัง

ชุมชนแห่งนี้ได้พึ่งพิงป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก หรือแม้กระทั่งผลไม้ป่าที่กำลังสุกงอมชวนน่ากิน ได้แก่ หมากเม่า หมากบก หมากเบน ตากวาง หากเข้าไปในป่าช่วงต้นฤดูฝน เราจะได้พบผลไม้ป่าหลากหลายชนิดที่น่ากินมาก ที่เป็นผลไม้ป่ากินได้  ชาวบ้านยังเก็บผลไม้นำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย

การใช้วิถีชีวิตอย่างพอเพียงพึ่งพิงทรัพยากรจากป่ายังมีให้เห็น  ผัก  ผลไม้  ยังสามารถเป็นอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านที่รักษาป่าที่เป็นแหล่งทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์ไว้  ซึ่งหมายถึงความหลากหลายทางชีวภาพในป่าผืนนี้ยังคงอยู่ตลอดไป

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : adminbiodiversity@forest.go.th