รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานความ หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2553

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  2553  ของแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น      ในพื้นที่ป่าชุมชน และโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 เกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการ ข้อ 5.2 คุ้มครองและพื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญเชิงระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสำรวจ จัดทำระบบฐานข้อมูล อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน สุขภาพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]