รายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์” รุ่นที่ 3

รายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์” รุ่นที่ 3

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]