รายงานแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2554

แผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน เป็นแผนงานที่อยู่ภายใต้กิจกรรมหลักวิจัยด้านป่าไม้ กิจกรรมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ โดยสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2554 ได้ดำเนินการในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]