รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2554

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2554 เล่มนี้เผยแพร่ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของแผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมหลักจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพและกิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ กิจกรรมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 เห็นชอบนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ.2551-2555 ที่เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]