รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2555

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2555 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้แก่ การดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าแม่คำมี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]