ป่าแม่จางฝั่งซ้าย ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่า ควรแก่การ อนุรักษ์

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทาง ชีวภาพ ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร ส่วนที่ 1 : ส่วนที่ 2 : ส่วนที่ 3 : ส่วนที่ 4 : ส่วนที่ 5 : ส่วนที่ 6

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]