ผลกระทบต่อเนื่องของการทำลายป่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพในอาเซียน

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เรื่อง ผลของการทำลายป่าต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อเนื่องต่อสิ่งแวดล้อมและผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]