การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 8

วันที่ 15-20 มิถุนายน 2557 กลุ่มงานความหลากกหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ และคณะทำงาน ลงพื้นที่จัดงานอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยเจริญ และงานเสริมสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

จัดเตรียมงานอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์

จัดเตรียมงานเสริมสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]