คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3562/2552 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2553

คำสั่งจากกรมป่าไม้ ในการมอบหมายให้สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่ป่าที่กรมป่าไม้ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการปฏิบัติงานของโครงการดังกล่าวตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นั้น มีแผนปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน ตาก พิษณุโลก หนองคาย ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุดรธานี และสระบุรี


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

.PDF ::  ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]