แบบ ว1-ช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติคณะรัฐมนตรี
—————————————
ชื่อแผนงานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน 4 โครงการดังนี้

โครงการที่1ความหลากหลายของเห็ดราในพนื้ที่ป่าชุมชน

โครงการที่ 2 ความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ป่าชุมชน

โครงการที่ 3 ความหลากหลายของสังคมพืชในพื้นที่ป่าชุมชน

โครงการที่ 4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]