คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3561/2552 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติงานโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553 

คำสั่งมอบหมายให้สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ดำเนินแผนงานวิจัย เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งมีแผนการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 5 ปี ( พ.ศ. 2551 – 2555 ) ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 มีแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าชุมชนดงเซ จังหวัดอุบลราชธานี

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]