รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2551

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้จัดทํารายงานผลการปฎิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2551    ของแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน และโครงการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ที่เป็นโครงการนําร่องโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รายงานเล่มนี้มีเนื้อหาแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลภาพรวม และส่วนที่ 2 เป็นผลการดําเนินงาน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]