เรื่องเล่าธารมะยม

ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

.

…..จากการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ คณะสำรวจออกเดินไปตามเส้นทางสำรวจซึ่งผ่านลำห้วย ชื่อธารมะยม ตลอดเส้นทางมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมสร้างความร่มรื่นและให้บรรยากาศที่เย็นสบาย ในลำห้วยมีน้ำไหลเอื่อยๆ และมีปลาขนาดเล็กแหวกว่ายไปมาสร้างความสดชื่น ลุงพร กล้าหาญ อาสาสมัครชุมชนบ้านธารมะยมที่เข้าร่วมเดินสำรวจและยังเป็นปราชญ์ด้านสมุนไพรเล่าให้ฟังว่า พื้นที่บริเวณนี้ในสมัยก่อนเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต่อมาได้มีชาวบ้านอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวบ้าน หัวหน้าหมู่บ้านเห็นว่าลำธารนี้ยังไม่มีชื่อ จึงตั้งชื่อตาม “ต้นมะยมหิน” ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์ SABIACEAE ที่พบเจริญเติบโตได้ดีบริเวณสองข้างของลำธาร ลำธารนี้ได้หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านภายในชุมชนมาช้านาน ต้นน้ำอยู่ที่ “หินหัวช้าง” ซึ่งเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายหัวของช้าง ต้นน้ำเกิดจากน้ำที่ผุดออกมาจากใต้หินหัวช้าง ลุงพรบอกว่าลำธารสายนี้ไม่เคยเหือดแห้ง มีน้ำไหลตลอดทุกฤดูกาล ชาวบ้านใช้น้ำจากลำธารนี้ในการอุปโภคและบริโภค และได้ตั้งชื่อของหมู่บ้านตามชื่อของลำธารนี้ด้วย แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชุมชนกับความหลากหลายทางชีวภาพที่สะท้อนออกมาในรูปของชื่อชุมชนบ้านธารมะยมนี่เอง

.

.

.

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]