รายงานแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2551

แผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน เป็นแผนงานที่อยู่ภายใต้กิจกรรมหลักวิจัยด้านป่าไม้ กิจกรรมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ โดยสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานดังกล่าว แผนงานน้ีมีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2551-พ.ศ.2555) ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 โครงการย่อย ในปีงบประมาณ 2551 ได้ดําเนินการในพื้นที่ป่าชุมชนเขาวง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตัวรายงานนี้จะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆของตัวแผนงานวิจัย รวมทั้งผลการดำเนินงานของทั้งสี่โครงการ ซึ่งก็คือ ความหลากหลายของเห็ดรา แมลง และสังคมพืชในพื้นที่ป่าชุมชน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]