เปิดตำรานกกระทาทุ่งสายพันธุ์ดี มีในธรรมชาติ

ฉบับที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2558 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus)

.

…..สมัยโบราณชาวบ้านมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดแตกต่างกันไป เพื่อการชื่นชมและความเชื่อต่างๆ ที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต นกกระทาทุ่งเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งตาม

คติความเชื่อตำราโบราณ เมื่อเลี้ยงไว้ในบ้านช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัว

.

นายประวิทย์ จันทร์ศรีรักษา

.

…..นายประวิทย์ จันทร์ศรีรักษา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตำราสกุณลักษณะศาสตร์การเลี้ยงนกกระทาทุ่งจากบิดา นายสุวรรณ จันทร์ศรีรักษา ชาวบ้าน บ้านธารมะยม แห่งผืนป่าเขาแม่กระทู้ ได้บอกเล่ากล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาแม่กระทู้ในอดีตเมื่อก่อน 60 ปีที่ผ่านมา ว่าเป็นแหล่งอาศัยของนกกระทาทุ่ง ที่มีคุณลักษณะที่ดีตามตำราไว้ 6 ประการ

…..ประการที่ 1 นกเขียวโควิน มีลักษณะขนปีกมีสีเหลือบเขียว

…..ประการที่ 2 นกนิลสาลิกา มีสีดำปีกนกเอี้ยงเป็นพื้นนำ

…..ประการที่ 3 นกโปร่งฟ้า เมื่อจับนกคลี่ปีกแล้วมองเห็นทะลุปรุโปร่งได้

…..ประการที่ 4 นกจอมปราสาท สังเกตก่อนนกจะนอนจะคุ้ยดินขึ้นเป็นจอมปลวกแล้วขึ้นนอนบนจอมปลวก

…..ประการที่ 5 นกสองทัดสองทา คือเมื่อนกร้องจะมีเสียง 3 แบบ คือ แบบที่ 1 “ปักกะลัด ทัดทัด ทา” เสียงร้องสองแบบสองทัด แบบที่ 2 “ปักกะลัด ทัด ทาทา” เสียงร้องแบบสองทา และ แบบที่ 3 “ปักกะลัด ทัดทัด ทาทา” เสียงร้องแบบสองทัดสองทา

…..ประการที่ 6 นกเดือยอ้อม

.

สภาพพื้นที่ป่าในปัจจุบัน

.

…..การลดลงของพื้นที่ป่าเขาแม่กระทู้ ทำให้นกกระทาทุ่งพบน้อยลงและหายากมาก ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าไม่พบนกกระทาทุ่งในป่าผืนนี้มาเป็นเวลานานกว่าสิบปีแล้ว

…..จากการร่วมมือร่วมใจดูแลรักษาและอนุรักษ์ป่าเขาแม่กระทู้ ของชาวบ้าน บ้านธารมะยมและชุมชนรอบป่าตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 ทำให้ป่าเขาแม่กระทู้ในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2558) มีความหลากหลายด้วยพืชพรรณนานาชนิดและมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

.

…..ปราชญ์ชุมชนและชาวบ้านรอบป่า จึงมีความหวัง และรอคอยการกลับมาคืนถิ่นอีกครั้งของเจ้านกกระทาทุ่ง นกสายพันธุ์ดีที่เคยมีในตำราป่าบ้านเรา

.

ข้อมูลเพิ่มเติม>>http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofanimal&id=375&view=showanimal&Itemid=2

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]