การลงพื้นที่ปฎิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4

…..วันที่ 20 – 25 เมษายน 2558 กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1

(แม่กะสี) และอาสาสมัครชุมชนบ้านเขาแหลม บ้านคลองห้วยหวาย ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน บ้านคลองบ่วงสามัคคี ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง และบ้านธารมะยม ต.วังซ่าน

อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพืช ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์

.

ทีมสำรวจบ้านเขาแหลม ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

.

ทีมสำรวจบ้านคลองห้วยหวาย ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

.

ทีมสำรวจบ้านคลองบ่วงสามัคคี ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

.

ทีมสำรวจบ้านธารมะยม ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

.

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช

.

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]