กรมป่าไม้กับงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

.

…..เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ กรมป่าไม้กับงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15.00-15.20 น. ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงบทบาท แนวคิด และกระบวนการทำงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกรมป่าไม้  โดยให้ความสำคัญกับฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ การอนุรักษ์พันธุ์พืชป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ การเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนและเยาวชน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ หนังสือ วีดิทัศน์ เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค เป็นต้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่>>กรมป่าไม้กับงานความหลากหลายทางชีภาพด้านป่าไม้ :ไฟล์นำเสนอ

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]