การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 5

……….วันที่ 19-29 พฤษภาคม 2558 กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1 (แม่กะสี) และอาสาสมัครชุมชนบ้านเขาแหลม บ้านคลองห้วยหวาย ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน บ้านคลองบ่วงสามัคคี ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง และบ้านธารมะยม ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา และไลเคน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ จำนวน 4 เส้นทาง แบ่งเป็น พื้นที่เขาแม่กระทู้ บริเวณบ้านธารมะยมและบ้านคลองบ่วงสามัคคี จำนวน 2 เส้นทาง พื้นที่เขาแหลม-เขาอีนวย บริเวณบ้านเขาแหลมและบ้านคลองห้วยหวาย จำนวน 2 เส้นทาง และวางแปลงสำรวจตัวอย่างสังคมพืช 4 แปลง แบ่งเป็น ป่าดิบแล้ง 2 แปลง ป่าเบญจพรรณ 1 แปลง และป่าเต็งรัง 1 แปลง รวมทั้งเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย

.

คณะทำงานและอาสาสมัครชุมชนบ้านธารมะยม

.

คณะทำงานและอาสาสมัครชุมชนบ้านคลองบ่วงสามัคคี

.

คณะทำงานและอาสาสมัครชุมชนบ้านเขาแหลม

.

คณะทำงานและอาสาสมัครชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย

.

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ 5 ด้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

.

วางแปลงศึกษาสังคมพืช

.

บรรยากาศในการทำงาน

.

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]