การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินงานกิจกรรมฯ ปีงบประมาณ 2560

……..วันที่ 4-9 กันยายน 2559 ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และคณะ เข้าพบนายสมศักดิ์  เจียมสงวนวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  และนายพงษ์เดช รัตนานุกูล หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย และเดินทางเข้าพื้นที่บ้านม่วงชุม ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อประสานงานกับ นายวัชระ ศักดิ์เจริญ  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) และนายปัญญา เป้าพรหมมา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วงชุมในการวางแผนสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว

.

คณะทำงานเข้าพบผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

.

ชี้แจงกิจกรรมอนุรักษ์ฯ และสอบถามข้อมูลจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) และผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วงชุม

.

……..จากนั้น ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ และคณะได้เข้าพบนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เพื่อแนะนำกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มอบหมายให้ นายมนตรี ปลูกปัญญา หัวหน้างานส่งเสริมป่าชุมชนจังหวัดลำพูนเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้มีนางสาวปัทมาพร ทามะนิตย์ และนายปริญญา หน่อรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการป่าชุมชนจังหวัดลำพูน เป็นผู้อำนวยความสะดวก พร้อมเดินทางเข้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน เพื่อขอข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางในการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์ฯ ปี 2561 จากชาวบ้าน บ้านทุ่งยาว โดยมีนางสาวระวิวรรณ กันไชยสัก คณะกรรมการหมู่บ้านฝ่ายกิจการสตรีและชาวบ้านจำนวน 6 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล

.

คณะทำงานเข้าพบผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

.

สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านบ้านทุ่งยาวและเข้าดูพื้นที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว

.

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]