การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
…………วันที่ 13-17 ธันวาคม 2559 กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย เพื่อประสานงานผู้นำชุมชน ประชุมชาวบ้าน และกำหนดเส้นทางการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมการสำรวจ กระบวนการทำงานในพื้นที่ และจัดกระบวนการประเมินชุมชนอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งจัดทำแผนที่เส้นทางเดินสำรวจกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านม่วงชุม บ้านหลวง บ้านครึ่งเหนือ และบ้านตองเก้า ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


ประสานงานผู้นำชุมชนและประชุมชาวบ้าน หมู่บ้านม่วงชุม

ประสานงานผู้นำชุมชนและประชุมชาวบ้าน หมู่บ้านหลวง

ประสานงานผู้นำชุมชนและชาวบ้าน หมู่บ้านครึ่งเหนือ

ประสานงานผู้นำชุมชนและประชุมชาวบ้าน หมู่บ้านตองเก้า

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : adminbiodiversity@forest.go.th