การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

……วันที่ 11-23 มกราคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) และอาสาสมัครชุมชนจาก 4 หมู่บ้าน คือ บ้านม่วงชุม บ้านครึ่งเหนือ บ้านหลวง และบ้านตองเก้า ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา และไลเคน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว บริเวณสันเขาดอยยาว จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางจุกวัว เส้นทางพระธาตุเขาเขียว เส้นทางสันกลาง และเส้นทางห้วยฝาย วางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าเต็งรัง จำนวน 3 แปลง และป่าเบญจพรรณ จำนวน 1 แปลง รวมทั้งเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

……โดยในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 นางสุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับอาสาสมัครชุมชน รวมทั้งพูดคุยกับอาสาสมัครชุมชนเกี่ยวกับการทำงานของกิจกรรมนี้

นางสุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ร่วมถ่ายภาพกับคณะทำงาน

คณะทำงานและอาสาสมัครชุมชนบ้านม่วงชุม

คณะทำงานและอาสาสมัครชุมชนบ้านหลวง

คณะทำงานและอาสาสมัครชุมชนบ้านครึ่งเหนือ

คณะทำงานและอาสาสมัครชุมชนบ้านตองเก้า

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ 5 ด้าน และวางแปลงสำรวจสังคมพืช

เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : adminbiodiversity@forest.go.th