การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3
……วันที่ 14-26 กุมภาพันธ์ 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายฯ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) และอาสาสมัครชุมชนจาก 4 หมู่บ้าน ในเขตตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา และไลเคน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางม่อนสูง หมู่บ้านตองเก้า เส้นทางห้วยม่วงชุม หมู่บ้านม่วงชุม เส้นทางห้วยน้อย หมู่บ้านหลวง และเส้นทางปางก่อ หมู่บ้านครึ่งเหนือ และวางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าเต็งรัง จำนวน 1 แปลง ป่าเบญจพรรณ จำนวน 2 แปลง และป่าเบญจพรรณผสมดิบแล้ง จำนวน 1 แปลง รวมทั้งเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
คณะทำงานและอาสาสมัครชุมชนบ้านตองเก้า
คณะทำงานและอาสาสมัครชุมชนบ้านม่วงชุม
คณะทำงานและอาสาสมัครชุมชนบ้านหลวง
คณะทำงานและอาสาสมัครชุมชนบ้านครึ่งเหนือ
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านไลเคน
การวางแปลงสำรวจสังคมพืช
เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : adminbiodiversity@forest.go.th