การลงพื้นที่เตรียมการประเมินมูลค่า การพึ่งพิงทรัพยากรความหลากหลาย ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา

…..วันที่ 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการประเมินมูลค่าการพึ่งพิงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว ในเขต 2 ตำบล จำนวน  5  หมู่บ้าน  คือ บ้านใหม่เจริญไพร บ้านใหม่นาสา บ้านศิวิไล เขตตำบลฝายกวาง และบ้านกาญจนา บ้านวังถ้ำ เขตตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยร่วมพูดคุยสอบถามจากผู้ใหญ่บ้านในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชน การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ จำนวนครัวเรือนที่มีการพึ่งพิงทรัพยากรจากป่า และการบริหารจัดการป่าภายในชุมชน

บรรยากาศการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : adminbiodiversity@forest.go.th