อบรมให้ความรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

….ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม้ ให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมของบริษัท ทรานสตรอน (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีเนื้อหากล่าวถึง ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและจังหวัดปทุมธานี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของภาคเอกชน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กับพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 40 คน

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ อบรมให้ความรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

บรรยากาศในการอบรม

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : adminbiodiversity@forest.go.th