การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่า การพึ่งพิงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา

………วันที่ 19-25 มีนาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9 (เชียงคำ) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา ในเขตอำเภอเชียงคำ จำนวน 5 หมู่บ้าน คือ บ้านใหม่เจริญไพร บ้านใหม่นาสา บ้านศิวิไล บ้านกาญจนา และบ้านวังถ้ำ โดยการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนเกี่ยวกับการเก็บหาของป่าในพื้นที่ด้วยแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ถึงมูลค่าที่ได้และต้นทุนผลประโยชน์จากการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา

บรรยากาศการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีการเก็บหาของป่า บ้านใหม่เจริญไพร

บรรยากาศการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีการเก็บหาของป่า บ้านใหม่นาสา

บรรยากาศการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีการเก็บหาของป่า บ้านศิวิไล

บรรยากาศการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีการเก็บหาของป่า บ้านกาญจนา

บรรยากาศการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีการเก็บหาของป่า บ้านวังถ้ำ

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : adminbiodiversity@forest.go.th