งาน BIOFIN DAY

……….ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมงาน BIOFIN DAY “จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคงสู่นวัตกรรมจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน” วันที่ 22-24 เมษายน 2560 ชั้น 2 ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพฯ และได้เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ เรื่องการระดมทุนเพื่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ ช่วงที่ 1 การขับเคลื่อนนโยบายและกระบวนการทำงานของโครงการ Biodiversity Finance Initiative ในไทย ในวันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น.

……….งาน BIOFIN DAY เป็นความร่วมมือระหว่าง UNDP โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ เวทีเสวนาวิชาการ และผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ

บรรยากาศภายในงาน BIOFIN DAY

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : adminbiodiversity@forest.go.th