กรมป่าไม้ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

…….กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการหัวข้อ.. “ความหลากหลายมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด”    เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560 และเสวนาวิชาการ..ในหัวข้อ  “ Biodiversity and Sustainble Tourism”  ซึ่งจัดโดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่   รีสอร์ทเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

…….พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน    และเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมป่าไม้ โดยมี ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้ให้การต้อนรับ

…….นิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด” เป็นการนำเสนอความหลากหลายในพื้นที่ป่าแม่วงค์-แม่เปิน และพื้นที่ป่าตามฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ สามารถสืบค้นได้ในเว็บไซต์ http://biodiversity.forest.go.th    พร้อมกันนี้ได้แจกหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ จำนวน 11 เรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาข้อมูลองค์ความรู้และคุณค่าความหลากหลายของผืนป่า เผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 250 คน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุมเป็นอย่างมาก

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

บรรยากาศผู้เข้าชมนิทรรศการและขอรับเอกสารเผยแพร่

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]