การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6

……วันที่ 7-19 มิถุนายน 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) และอาสาสมัครชุมชนจาก 4 หมู่บ้าน ในเขตตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา และไลเคน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางเขตป่าชุมชน หมู่บ้านหลวง เส้นทางหน้าหัก หมู่บ้านม่วงชุม เส้นทางกิ่วอินโตน หมู่บ้านตองเก้า และเส้นทาง ช้างคลาน หมู่บ้านครึ่งเหนือ วางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าดิบเขา จำนวน 2แปลง และวางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าเบญจพรรณ จำนวน 2 แปลง รวมทั้งเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

การสำรวจเส้นทางเขตป่าชุมชน หมู่บ้านหลวง

การสำรวจเส้นทางหน้าหัก หมู่บ้านม่วงชุม

การสำรวจเส้นทางกิ่วอินโตน หมู่บ้านตองเก้า

การสำรวจเส้นทางช้างคลาน หมู่บ้านครึ่งเหนือ

การวางแปลงสำรวจสังคมพืช

เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำรวจพบ

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]