งานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
……….ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมกับผู้รู้ในหมู่บ้าน ในงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนบ้านปางชัยร่วมกับผู้ใหญ่บ้านลลิตา สบายใจ และชุมชนบ้านคลองบ่วงสามัคคี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านคลองบ่วงสามัคคี ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
……….ภายในงานมีนายธนกฤต ทองสุขดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ กล่าวเปิดงาน โดยมี ดร. สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นายเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1 (แม่กะสี) เจ้าหน้าที่จากส่วนความหลากหลายฯ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯ ชาวบ้านในพื้นที่ ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย เข้าร่วมงาน
……….กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ การปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อป่าไม้ และเห็นคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย จำนวน 48 คน โดยใช้ข้อมูลของส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ จากการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2558
……….โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมการเข้าฐานการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 5 ฐาน คือ ฐานพืชอะไรเป็นพืชอาหาร  ฐานสัตว์แบ่งเป็นกี่กลุ่ม  ฐานแมลงกับแมงต่างกันอย่างไร  ฐานเห็ดโคนมาจากไหน  และฐานน้ำมาจากไหน โดยมีพี่ๆ จากส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ให้ความรู้ และในช่วงบ่ายมีการสาธิตการทำหน่อไม้ดอง การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ การทำอาหารจากพืชป่า จากผู้รู้ในหมู่บ้าน ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการออกมานำเสนอความรู้ที่ได้ในวันนี้จากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย

คณะทำงานและผู้เข้าร่วม

บรรยากาศการทำกิจกรรม

ฐานพืชอะไรเป็นพืชอาหาร

ฐานสัตว์แบ่งเป็นกี่กลุ่ม

ฐานแมลงกับแมงต่างกันอย่างไร

ฐานเห็ดโคนมาจากไหน

ฐานน้ำมาจากไหน

การสาธิตการทำหน่อไม้ดอง

การสาธิตการย้อมสีจากธรรมชาติ

การสาธิตการทำอาหารจากพืชป่า

การนำเสนอความรู้ที่ได้จากกิจกรรม

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]